Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Realizacja projektu UE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

TERMOMODERNIZACJA

Informacja 25.05.2018

APDF - Informaca o wyborze oferty

APDF - Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o złożonych w toku postępowania ofertach 11.05.2018

APDF - Informacja o złożonych w toku postępowania ofertach

ADOC - Oświadczenia w formie edytowalnej.

Pytania i odpowiedzi

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 08.05.2018 r.

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 07.05.2018 r.

APDF - Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły 07.05.2018 r.

Ogłoszenie (26.04.2018)

APDF - Ogłoszenie

APDF - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

APDF - Załączniki nr 1,2,3 do SIWZ - Oferta

APDF - Załączniku nr 4 do SIWZ

APDF - Karta gwarancji do Załącznika nr 4

APDF - Ocena ornitologiczna

APDF - Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

ZIP - Branża architektoniczna

ZIP - Branża cenntralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

ZIP - Branża elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna

Temomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu (17.04.2018)

AOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Ogłoszenie (16.04.2018)

AOgłoszenie o wyniku przetargu

AInformacja o wyborze oferty

AInformacja o wyniku postepowania

Informacja (26.03.2018)

AInformacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem o przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga. Załącznik należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi

APytania i odpowiedzi, które wpłynęły 21.03.2018 r.

APytania i odpowiedzi, które wpłynęły 13.03.2018 r.

Ogłoszenie (07.03.2018)

APDF - Ogłoszenie

APDF - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

APDF - Załączniku nr 1 do SIWZ - Oferta

APDF - Załączniku nr 2 do SIWZ

APDF - Załączniku nr 3 do SIWZ

APDF - Załączniku nr 4 do SIWZ

APDF - Karta gwarancji do Załącznika nr 4

APDF - Ocena ornitologiczna

APDF - Decyzja RDOŚ

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa:

ZIP - Branża architektoniczna

ZIP - Branża cenntralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową

ZIP - Branża elektryczna oraz instalacja fotowoltaiczna

 

ZDJĘCIA STACJI

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU W RAMACH POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn.''TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ w ZAWIERCIU PRZY ul. 11 LISTOPADA 15'' na 2018 rok
(31.01.2018)

APDF - Plan postęopwań.pdf

 

INFORMACJA
(31.10.2017)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - wykonanie materiałów promocyjnych

 

INFORMACJA
(16.10.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - wykonanie materiałów promocyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
(05.10.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

INFORMACJA
(03.10.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - wykonanie materiałów promocyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
(22.09.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

INFORMACJA
(22.09.2017)

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - opracowanie dokumentacji projektowej

APDF - Informacja o podpisaniu umowy - świadczenie usług inspektora nadzoru

 

INFORMACJA
(08.08.2017)

APDF - Przedłużenie terminu związania ofertą

 

INFORMACJA
(07.08.2017)

APDF - Przedłużenie terminu związania ofertą

 

INFORMACJA
(21.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

 

INFORMACJA
(11.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - świadczenie usługi inspektora nadzoru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(10.07.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

 

INFORMACJA
(07.07.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG INSPEKTORA NADZORU
(29.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(29.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

 

INFORMACJA
(23.06.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji

APDF - Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług inspektora nadzoru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG INSPEKTORA NADZORU
(13.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(12.06.2017)

APDF - Ogłoszenie

ADOC - Załączniki do ogłoszenia w formie edytowalnej.

APDF - Załącznik do ogłoszenia (audyt energetyczny, ocena ornitologiczna,                 mapy).

 

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH
(09.06.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,

pn. ''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''

informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub

2. elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowsci

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(12.05.2017)

APDF - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU W RAMACH POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn.''TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ w ZAWIERCIU PRZY ul. 11 LISTOPADA 15'' na 2017 rok
(08.05.2017)

APDF - Plan postęopwań.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(28.04.2017)

APDF - Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ''Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''

ADOC - Świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ''Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''

 

INFORMACJA
(21.04.2017)

APDF - Informacja o wyborze oferty

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Realizacja projektu UE
(05.04.2017)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU W RAMACH POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. ''TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAWIERCIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 15'' na 2017 rok.

Zapytania ofertowe:

APDF -Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul 11 Listopada 15''

ADOC - Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul 11 Listopada 15''

Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu pn. ''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''.

Cel projektu:

Zamierzeniem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED i montażem układu ogniw fotowoltaicznych (PV). W ramach termomodernizacji zostanie wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o. tj. montaż własnej kotłowni gazowej, instalacji c.o. rozprowadzającej wraz z grzejnikami. Realizacja zamierzenia pozwoli na osiągnięcie celu głównego, którym jest zwiększenie efektywności energetycznego sektora publicznego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności, jak również zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Planowane efekty:

1. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 76,94 Mg równoważnika CO2,

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 256 713,33 kWh/rok

3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 111,35 GJ/

4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 6,74 MWh/rok

5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 87,00 GJ/rok

Wartość projektu: 812 820,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 690 897,00 PLN

 

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.